ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY NAJMŁODSZEJ „TRALALINKI” W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WRZESIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I Żegnamy wakacje- pajacyk Fik – Mik.

II Mój znaczek.

III Jak dbam o siebie.

IV Jak ma na imię mój kolega, koleżanka.

V Piłka Kropka.      

                

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Wprowadzenie dziecka w rytm życia grupy (zapoznanie z przedszkolem, stwarzanie przyjaznej atmosfery w celu szybkiej adaptacji dziecka do nowych warunków).

-         Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.

-         Rozwijanie motywacji do odczytywania symboli.

-         Poznanie zasad higienicznego i  zdrowego stylu życia.

-         Wdrażanie dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.

-         Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

-         Dążenie do zaspokajania potrzeby kontaktów społecznych.

-         Osiąganie zadowolenia w wyniku podejmowania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

I Lubimy jabłuszka, słodziutkie gruszeczki.

II Nasza Pani.

III Przyszła do nas Pani Jesień.

IV cd. tematu.

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Wzbogacanie zainteresowania obrazem (ilustracją) i tekstem literackim.

-         Stwarzanie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

-         Tworzenie okazji do zdobywania doświadczenia w obserwowaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu własnych zainteresowań.

-         Poznajemy siebie nawzajem.

-         Uczenie dzieci nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi osobami.

-         Wzbudzanie zaufania i wiary we własne możliwości percepcyjne i twórcze.

-         Zapoznanie z najbliższym ekosystemem przyrodniczym.

-         Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka przez poznawanie takich wartości wizualnych jak: barwa i kształt.

 

LISTOPAD

 

I Co zebrałem w sadzie, w parku jesienią?

II Jakie zapasy robi moja mama?

III Przejście przez ulicę.

IV Życie zwierząt leśnych – wiewiórka.

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku.

-         Stwarzanie możliwości do wyzwalania wszechstronnej ekspresji.

-         Rozpoznawanie wyglądu, koloru i smaku owoców oraz warzyw.

-         Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie oraz odkrywanie.

-         Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie.

-         Wzbudzanie zainteresowania otaczającym środowiskiem przyrodniczym.

-         Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.

-         Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań.

 

GRUDZIEŃ

 

I W kopalni- przygody Buby i Karuska.

II Nasz kochany Święty, co przynosi nam prezenty.

III Bajkowe Święta Bożego Narodzenia.

IV cd. Bajkowe Święta.

 

 

 

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych własnego regionu związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

-         Wspólne przezywanie radości, sprawianie przyjemności najbliższym.

-         Kształtowanie świadomości własnego ciała i rozwijanie orientacji  w przestrzeni.

-         Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach, grupie rówieśniczej oraz z osobą dorosłą.

-         Ukazywanie własnych uczuć i emocji w twórczości plastycznej, muzycznej  i literackiej w korelacji z kultywowaniem tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami.

 

STYCZEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

I Witaj bałwanku.

II Dla Babuni i Dziadziusia.

III Różne bale w karnawale.

IV Zagościła zima.

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Wzbudzanie zainteresowania obrazem (ilustracją).

-         Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi.

-         Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.

-         Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

-         Tworzenie okazji do odgrywania różnych ról w relacjach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na role dziecka w rodzinie.

-         Poznanie rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie.

 

LUTY

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

I Pomagamy ptakom

II Eskimosek.

III Sporty zimowe.

IV Kacza rodzina

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych poprzez przekaz osobowy nauczyciela i tworzenie warunków sprzyjających rozumieniu i przekazywaniu tych wartości.

-         Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń przeżyć i uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

-         Umożliwienie dziecku zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

 

MARZEC

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA.

 

I Poznajemy prace krawcowej.

II Tyle kobiet dookoła.

III Wiosenne kwiaty w sali i w ogrodzie.

IV Żegnamy zimę

V Witamy wiosnę

 

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE.

 

-         Stwarzanie sytuacji do słuchania i tworzenia muzyki.

-         Wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

-         Stwarzanie sytuacji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwacje i odkrywanie.

-         Wyrażanie własnych przeżyć na drodze wielokierunkowej ekspresji.

-         Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprze prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

-         Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między zjawiskam i przedmiotami.

 

KWIECIEŃ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA            

 

I Na wiejskim podwórku.

II Święta wielkanocne.                              

III Kolorowe pisanki

IV Dzień ziemi.

                                                                                                                       

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Ukazywanie zwyczajów i tradycji regionalnych związanych z obchodzeniem Świąt wielkanocnych.

-         Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody.

-         Poznawanie wybranych ekosystemów z ich charakterystyczną fauną i florą.

-         Budzenie zaciekawienia otaczającym światem przyrody.

-         Dostrzeganie i opisywanie różnic i podobieństw a także relacji między przedmiotami i zjawiskami.

-         Kształtowanie nawyków higienicznych i proekologicznych.

-         Poznawanie wybranych zwierząt z gospodarstwa wiejskiego: nazwa, wygląd, sposób poruszania się, wydawane głosy.

 

MAJ

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

I Bajki i bajeczki

II Nasze kochane zwierzęta.

III Moja rodzina.

IV Nasza kochana mama.

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE

 

-         Rozumienie pojęć: rodzina, dom rodzinny.

-         Kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny.

-         Czerpanie radości ze sprawiania przyjemności, niesienia pomocy członkom rodziny.

-         Budzenie świadomości własnych praw, własnej indywidualności.

-         Rozwijanie zainteresowania słowem pisanym.

-         Dostarczanie wzorów poprawnej, pięknej polszczyzny.

-         Przejawianie właściwego stosunku do świata zwierząt.

 

 

CZERWIEC

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

I Murzynek Bambo.

II Letnie zabawy.

III Kto mieszka na łące?

IV Czym pojedziemy na wakacje?

V Hura – wakacje.

                                         

 

PROPONOWANE TREŚCI PROGRAMOWE        

-         Zapoznanie dzieci z wybranymi środkami lokomocji, transportu wodnego, powietrznego i lądowego.

-         Budzenie ciekawości otaczającym światem.

-         Dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie wakacji.

-         Rozsądne korzystanie z kąpieli wodnych i słonecznych podczas wypoczynku.

-         Budzenie ciekawości otaczającym światem.